ervaring

Ervaring – Versterking door Verbinding op maat

Na 17 jaar werkervaring bij de overheid, waarvan tien jaar op het gebied van multidisciplinaire samenwerking en crisisbeheersing, heb ik begin 2012 besloten mijn expertise aan te wenden als zelfstandig bestuurskundig adviseur. Mijn kennis en ervaring zijn als volgt te beschrijven.

 • Vanaf 2000 stond ik als programmamanager aan de wieg van Servicepunt milieu handhaving IJsselland. Verschillende organisaties bundelden hierin hun krachten om beter te kunnen handhaven.
 • In 2004 gaf ik voor het eerst vorm aan een Programmabureau op gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing in het gebied IJsselland. Later werd dit Veiligheidsbureau IJsselland.
 • Als secretaris van de projectgroep “Veiligheidsregio IJsselland in oprichting“ was ik nauw betrokken bij de totstandkoming van Veiligheidsregio IJsselland.
 • In 2008 was ik projectleider in het kader van de Landelijke Taskforce Management Overstromingen voor Veiligheidsregio Flevoland, waarin de ergst denkbare overstroming centraal stond. Vooral planvorming, nieuwe experimentele werkwijzen, de ontwikkeling van een groot netwerk en de multidisciplinaire oefening die tot aan landelijk niveau werd ontwikkeld resulteerden in een grote leer-, en ontwikkelcurve voor alle partijen. Verder is een convenant in het kader van samenwerking tussen het waterschap en de veiligheidsregio is ondertekend.
 • In 2011 was ik betrokken bij de invulling van het Regionaal Crisisplan en Regionaal Beleidsplan. De verbindingen tussen veiligheidsregio en netwerkpartners zijn daardoor nog beter gelegd. De waterkolom (samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Waterschap en Kustwacht) kreeg vorm.
 • Vanaf 2007 tot februari 2012 heb ik als beleidsadviseur crisisbeheersing en coördinator crisisbeheersing voor het Waterschap Zuiderzeeland vorm gegeven aan de ontwikkeling van de interne crisisorganisatie en nauwe banden gesmeed met het netwerk.
 • Tussen 2007 en 2012 heb ik mij als coördinator en beleidsadviseur ingezet voor de versterking van de incidentbestrijding op het water in het IJsselmeergebied waarbij bovenregionaal een groot aantal partners samenwerkt.
 • Van 2010 tot 2012 heb ik deelgenomen aan de Landelijke adviesgroep Crisisbeheersing van de Unie van Waterschappen. Het doel van deze adviesgroep is om werkwijzen van waterschappen te uniformeren en te versterken, en op landelijk niveau een betere positie van waterschappen tussen andere landelijke organisaties te realiseren.

  Via Plan-B Crisismanagement heb ik vanaf 2012 de volgende ervaringen opgedaan:

 • interim Beleidsadviseur Crisisbeheersing en Rampenbestrijding gemeente Nijkerk, inclusief evaluatie bovenregionale grote brand, plan van aanpak op basis van evaluatierapport, projectleider integrale implementatie Regionaal Crisisplan crisisbeheersingsorganisatie binnen gemeente (2012-2013).
 • Evalueren van het samenwerkingsverband Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee. Betrokken partijen zijn o.a. de Veiligheidsregio N-HN, de (coördinerende) Veiligheidsregio Fryslân, Veiligheidsregio Groningen, de Nationale Politie, de Kustwacht, Rijkswaterstaat, de KNRM en de Landelijke Eenheid politie inclusief samenwerking met Duitsland (juni – december 2013).
 • Diverse advisering en workshops, o.a. voor een grote overstromingsoefening voor een Hoogheemraadschap; voor een samenwerking binnen het Regionaal Crisisplan Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) voor de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel en de Omgevingsdienst De Vallei te Ede.
 • Bestuurskundig adviseur binnen project “Handreiking integrale planvorming buitengewone omstandigheden (IPBO)”, voor het Netwerk acute zorg Brabant en Traumacentrum Zuidwest Nederland.
 • Advisering in het kader van de ontwikkeling van de crisisbeheersingsorganisatie van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS ON). Aspecten o.a.: literatuuronderzoek, interviews bij interne en externe crisispartners, drie netwerken (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem).
 • Voor het Waterschap Groot Salland ben ik vanaf 2015 lid van het Algemeen Bestuur en fractievoorzitter voor de VVD. Deze ervaringen hebben o.a. bijgedragen tot vergroting van mijn kennis in de ‘kolom water’ en ontwikkeling van mijn bestuurskwaliteiten.

Binnen bovenstaande functies heb ik veel gepionierd. In samenwerking met anderen heb ik nieuwe bureaus of samenwerkingsverbanden opgezet, om samen de taken sterker uit te kunnen voeren. Hier ligt mijn kracht en passie.

Mijn werkzaamheden heb ik verricht voor:
Ministerie van Justitie
Servicepunt Milieuhandhaving IJsselland
Veiligheidsregio IJsselland
Veiligheidsregio Flevoland
SAMIJ- Samenwerkingsverband voor incidentbestrijding op het water in het IJsselmeergebied
Gemeente Noordoostpolder
Waterschap Zuiderzeeland
Landelijke Adviesgroep Crisisbeheersing van de Unie van Waterschappen
Gemeente Nijkerk
Adviesbureau in Oosten van het land
Samenwerkingsverband Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk
Omgevingsdienst De Vallei te Ede
Samenwerkingsverband Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee
Netwerk Acute Zorg Brabant & Traumacentrum Zuid-West Nederland
Rijkswaterstaat (ON)
Waterschap Groot Salland

Tenslotte heb ik als ambtenaar openbare orde en veiligheid, calamiteitencoördinator en beleidsadviseur crisisbeheersing veel ervaring opgedaan in de voorbereiding en tijdens (potentiële) crises.