ervaring

Ervaring – Versterking door Verbinding op maat

Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest bij de overheid, werk ik sinds 2012 voor mijzelf als zelfstandig bestuurskundig adviseur. Mijn kennis en ervaring zijn als volgt te beschrijven.

 • Na de studie Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden, met een uitstapje naar de Universiteit van Konstanz en van Cambridge, ben ik aan het werk gegaan.
 • In functies als programmamanager en beleidsmedewerker ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Servicepunt Milieu Handhaving en het Programmabureau Rampenbestrijding en Crisisbeheersing in het gebied van regio IJsselland. Verder was ik als secretaris van de projectgroep nauw betrokken bij de totstandkoming van Veiligheidsregio IJsselland.
 • Later was ik vanuit de waterkolom projectleider in het kader van de Landelijke Taskforce Management Overstromingen voor Veiligheidsregio Flevoland, waarin de ergst denkbare overstroming centraal stond. Dit leverde winst op voor planvorming, nieuwe experimentele werkwijzen, samenwerkingsverbanden en ondertekening van een convenant. De landelijke multidisciplinaire oefening leverde een grote leer- en ontwikkelcurve voor op voor alle partijen.
 • De verbetering van de verbinding tussen de veiligheidsregio met de waterkolom (inclusief de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Waterschap en Kustwacht) bij de invulling van het Regionaal Crisisplan en Regionaal Beleidsplan had tevens mijn aandacht. Door het initiëren van overleg en het maken van afspraken bracht ik deze samenwerking verder.
 • Daarnaast heb ik in diverse functies (o.a. beleidsadviseur openbare orde en veiligheid/ crisisbeheersing, coördinator crisisbeheersing, adviseur bestuurszaken voor gemeenten, waterschap en samenwerkingsverbanden) de interne crisisorganisatie ontwikkeld, nauwe banden met het veiligheidsnetwerk gesmeed en het bestuur geadviseerd. Daarbij hoorde ook mijn inzet tijdens crises en rampenbestrijding.
 • Verder heb ik langdurig advisering en coördinatie verzorgd voor de versterking van de incidentbestrijding op het water in het IJsselmeergebied waarbij bovenregionaal een groot aantal partners samenwerkt.
 • In de Landelijke adviesgroep Crisisbeheersing van de Unie van Waterschappen heb ik meegewerkt om werkwijzen van waterschappen te uniformeren en te versterken, en op landelijk niveau een betere positie van waterschappen tussen andere landelijke organisaties te realiseren.
 • Ter verbetering van crisisbeheersing binnen organisaties heb ik een evaluatie van het samenwerkingsverband Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee uitgevoerd. Betrokken partijen zijn o.a. de Veiligheidsregio N-HN, de (coördinerende) Veiligheidsregio Fryslân, Veiligheidsregio Groningen, de Nationale Politie, de Kustwacht, Rijkswaterstaat, de KNRM en de Landelijke Eenheid politie inclusief samenwerking met Duitsland. Ook heb ik een onderzoek gedaan in het kader van de ontwikkeling van de crisisbeheersingsorganisatie van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (o.a. literatuuronderzoek, interviews bij interne en externe crisispartners, rapportage).
 • Ik heb ervaring met voorbereiden en geven van workshops en opstellen van handreikingen en brochures.
 • Voor het IFV was ik één van de projectmanagers, auteur en adviseur voor het deelproject ‘Water en Evacuatie’ binnen de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s.
 • Als bestuurder ben ik betrokken geweest bij de voorbereiding en implementatie van de fusie van twee waterschappen tot het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Als fractievoorzitter heb ik daarnaast het proces van de fusie van fracties begeleid.

Binnen bovenstaande functies heb ik veel gepionierd. In samenwerking met anderen heb ik nieuwe bureaus of samenwerkingsverbanden opgezet, om samen de taken sterker uit te kunnen voeren. Hier ligt mijn kracht en passie.

Mijn werkzaamheden heb ik verricht voor:– Ministerie van Justitie
– Servicepunt Milieuhandhaving IJsselland
– Veiligheidsregio IJsselland
– Veiligheidsregio Flevoland
– SAMIJ- Samenwerkingsverband voor incidentbestrijding op het water in het IJsselmeergebied
– Gemeente Noordoostpolder
– Waterschap Zuiderzeeland
– Landelijke Adviesgroep Crisisbeheersing van de Unie van Waterschappen
– Gemeente Nijkerk
– Adviesbureau in Oosten van het land
– Samenwerkingsverband Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk
– Omgevingsdienst De Vallei te Ede
– Samenwerkingsverband Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee
– Netwerk Acute Zorg Brabant & Traumacentrum Zuid-West Nederland
– Rijkswaterstaat (ON)
– Waterschap Groot Salland

Tenslotte heb ik als ambtenaar openbare orde en veiligheid, calamiteitencoördinator en beleidsadviseur crisisbeheersing veel ervaring opgedaan in de voorbereiding en tijdens (potentiële) crises.