netwerk

Netwerk

Plan-B Crisismanagement kan gebruik maken van een breed netwerk binnen de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland. Bij organisaties zoals de ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, brandweer, Regionale politie, GHOR, Instituut Fysieke Veiligheid, traumacentra, waterschappen, defensie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsberaad, SAMIJ, Rijkswaterstaat, RUD, CRW, Kustwacht, Waternet en KNRM heeft Plan-B Crisismanagement veel contacten. Dit netwerk wordt indien wenselijk geraadpleegd of betrokken bij werkzaamheden.

Referenties

Sabine Veenstra, Sectorhoofd Crisisbeheersing Veiligheidsregio Groningen (2022): “Lizza is een betrokken collega, met een soms nieuwe kijk op zaken. Ze blijft bovendien goed staande bij ‘tegenwind’. De opgeleverde rapportages ‘Accountbeheer gemeentelijke kolom in relatie tot de toekomstige agenda’ en ‘Samenwerking op het gebied van Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen’, zijn bovendien goed bruikbaar. Nu ze in ons netwerk zit, maak ik graag in de toekomst van haar diensten gebruik.”

Robert Hössen en Gertjan Winter namens het programma Watercrises (2021): “In Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, loopt een programma Watercrises. Dit programma, waar negen organisaties aan deelnemen, heeft als hoofddoel de veiligheidsregio’s in dit gebied voor te bereiden op een Watercrisis. Namens dit programma hebben wij Lizza gevraagd om ons te helpen bij het opstellen van een Interregionaal Multidisciplinair Plan. Dit was geen eenvoudige opdracht, omdat enerzijds behoefte was aan een operationeel plan voor het gehele gebied en anderzijds een methode om tot evacuatiestrategieën te komen. Het is mede dankzij Lizza gelukt om deze doelen bijeen te brengen. Lizza was penvoerder en zeer gestructureerd en flexibel procesbegeleider tegelijk. Daarnaast heeft zij ons gedegen en klantgericht ondersteund met haar kennis van het thema. De samenwerking met Lizza heeft ons een goed plan opgeleverd en deze samenwerking is een warme aanbeveling voor anderen!”

Kennismakelaar – IFV – Caren Mertens (2021): “Lizza heeft ons geholpen het dossier Waterveiligheid te actualiseren. Met een analytische blik heeft ze de kaders geschetst en een overzicht van thema’s met relevante informatie opgeleverd. Dit alles in een hele korte tijdspanne. Door haar constructieve houding en expertise was het erg fijn met haar te sparren en samen te werken!”

Koordinator Krisenmanagement der Bezirksregierung Münster, Land Nordrhein-Westfalen, Deutschland – Carsten Tappert (2021): “Lizza hat unser Projekt über einen Zeitraum von 2 Jahren begleitet. Es handelte sich um eine grenzüberschreitende Krisenstabsübung von Organisationen aus den Niederlanden, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Sie hat die Planung des Projekts durchgeführt und die Übung zu einem Erfolg gemacht. Sie nutzte ihre Erfahrung zur Vernetzung der Teilnehmer, aber auch zur strategischen Vorplanung notwendiger Maßnahmen. Ich danke Lizza für die konstruktive Zusammenarbeit und freue mich auf weitere Projekte!

Beleidsadviseur water Afdeling Voorbereiding op rampen en crises – veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid – Eddy van Well (2019-2020): “Vanuit het landelijk project WAVE 2020 heb ik Lizza gevraagd om te ondersteunen als auteur van een handreiking ‘Redden van mens en dier tijdens overstromingen’. Ze is grondig en gestructureerd aan de slag gegaan om alle informatie te ordenen en te verwerken, en heeft een deel van het procesmanagement op zich genomen. Daarmee heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de studie – en dat in een heel prettige samenwerking!”

Waterfunctionaris IJsselmeergebied – Haaye van der Straten (2020): Goede eerdere ervaringen met Lizza van der Klei van Plan B Crisismanagement leidde ertoe dat ik vanuit de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ), wederom een beroep op haar heb gedaan. Ditmaal om het evaluatieproces van de netwerkorganisatie SAMIJ te trekken waarbij ik eigenlijk maar één gedachte had: ‘Als je Lizza voor de klus inschakelt, dan komt het goed!! En dat is weer gebleken: https://www.samij-regeling.nl/wp-content/uploads/2020/12/Evaluatierapport-Netwerkorganisatie-SAMIJ-dd-10-11-2020.pdf Erg blij met het resultaat waarmee we weer jaren vooruit kunnen!

Waterfunctionaris IJsselmeergebied – Haaye van der Straten (2018): “Namens de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) heb ik Lizza gevraagd om te ondersteunen bij het vormgeven van de visie, meerjarenprogramma en meerjarenprogramma opleiden, trainen, oefenen, alles voor de periode 2018-2022. Dat traject is nu afgerond. Wat bijzonder prettig is dat Lizza van te voren haar projectplanning zodanig bespreekt en inzichtelijk maakt dat, zowel in het offertetraject als in het uitvoeringstraject, er geen verrassingen ontstaan. Gedurende deze trajecten blijkt haar ruime ervaring en vakkennis op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook weet zij feilloos in het speelveld van bestuurlijke- en operationele belangen ‘hoe de hazen lopen’. Ik heb ondervonden dat de stem van de klant belangrijk is maar dat zij haar advies niet onder stoelen of banken steekt. Echter alles op een respectvolle, constructieve en plezierig samenwerkende wijze. Het is prettig een zakelijke relatie op te bouwen met iemand die je kunt vertrouwen en waar je op kunt bouwen. Doordat dit gevoel gegeven en ervaren wordt, ga je elkaar steeds beter ‘verstaan’ wat het eindresultaat zeer ten goede komt.”

Waterfunctionaris Waddenzee (Coördinatie Regeling Waddenzee) – Hans Spiegelaar (2018): “Lizza wist vanuit kennis en deskundigheid de wensen en behoefte van het netwerk in een goede structuur te gieten. Daarmee kwamen de juiste (strategische) aandachtspunten in beeld. Daarnaast zorgde ze voor een open enthousiaste werk sfeer. Al met al een hele prettige samenwerking.”

Projectleider deelproject ‘Informatie-uitwisseling’ (binnen landelijk project Water en Evacuatie) – Paul Spaan (2017): “Water en Evacuatie is een van de 6 projecten van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s met als doel de samenwerking tussen veiligheidsregio’s, Rijk, publieke en private crisispartners te verbeteren. Lizza van der Klei heeft 3 deelprojecten van het onderdeel Informatie-uitwisseling zowel inhoudelijk als projectmatig ondersteund. Daarmee was ze zeer belangrijk voor de inhoud en de voortgang van dit project. Ze heeft op een plezierige wijze haar deskundigheid ingebracht waarbij ze altijd ruimte gaf voor inbreng van de overige projectgroepleden. Het uiteindelijk resultaat zijn 3 handreikingen waarmee de crisispartners hun voordeel kunnen doen. Ik ben, als voorzitter van de projectgroepen, door Lizza in dit project goed ontzorgd.”

Projectleider deelproject ‘Liasons en informatiecoördinatoren’ (binnen landelijk project Water en Evacuatie) – Jos Ketelaars (2017): “Lizza was van grote waarde voor mijn project. Ze stuurde goed op de voortgang. Haar inhoudelijke deskundigheid gebruikte ze om constructief en kritisch mee te denken. Daardoor hebben we op tijd kwalitatief goede producten opgeleverd. Ik kijk terug op een bijzonder prettige samenwerking!”

Projectleider deelproject ‘Informatiebehoefte’ (binnen landelijk project Water en Evacuatie) – Lilian Weber-Teuben (2017): “Het mooie aan werken met Lizza was voor mij, dat we aan een half woord genoeg hadden, dat Lizza die ‘halve woorden’ goed uitwerkt maar ook kritisch blijft meedenken op de inhoud.”

Coördinator Crisismanagement Rijkswaterstaat Oost Nederland – Peter Tesselaar (2015): “Lizza heeft een nulmeting verricht naar de stand van zaken met betrekking tot de crisisbeheersingsorganisatie van Rijkswaterstaat Oost Nederland. Deze nulmeting heeft geleid tot een verbeterplan dat ten goede komt aan Rijkswaterstaat in het algemeen en aan RWS Oost Nederland in het bijzonder. Tijdens deze opdracht is zij voortvarend te werk gegaan en wist zij steeds een prima balans te houden in zelfstandig werken en afstemming te houden met de opdrachtgever, Rijkswaterstaat.”

Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Oost Nederland – Chris Stoffer (2015): “Lizza heeft voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland een nulmeting gedaan voor de organisatie m.b.t. crisismanagement. Lizza heeft in een korte periode een scan gemaakt, waarin ze heel duidelijk en op deskundige wijze de stand van zaken heeft weergegeven. Dit geeft voor ons een goede basis om onze organisatie te verbeteren. Tevens geeft deze nulmeting ons de mogelijkheid om over enige tijd te meten wat de ontwikkeling van onze crisisorganisatie is.”

Gemeentesecretaris Nijkerk – Mathilde Haalstra (2014): “Ik heb je enthousiasme en inzet altijd erg gewaardeerd. Er is in jouw tijd op het gebied van de rampenbestrijding behoorlijk wat gebeurd, waar je je tanden in hebt gezet. Door jouw inzet heeft de rampenbestrijding in Nijkerk een aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt. Bovendien was je een sympathieke en betrokken collega.”

Burgemeester Nijkerk – Gerard Renkema (2014): “Crisismanagement is een lastige en weerbarstige materie. Tijdens de periode dat Lizza van der Klei binnen de gemeente Nijkerk actief was heeft zij dit onderwerp meer toegankelijk gemaakt. Aanknopingspunt daarbij was een zeer grote brand die wij in Nijkerk bij Sell, Kunststoffen hebben gehad. Er moest daarbij tussen alle disciplines worden samengewerkt en de directe effecten van de brand waren merkbaar in drie veiligheidsregio‘s. Er is bij de bestrijding van deze brand heel veel goed gegaan, maar er zijn natuurlijk ook de nodige verbeterpunten. Lizza heeft door haar evaluatie van deze brand er zeker aan bijgedragen dat we verworven inzichten in de praktijk kunnen gaan toepassen. Onze gemeentelijke organisatie plukt daar ook de vruchten van. Daarnaast heeft zij de collegeleden duidelijk wegwijs gemaakt in de ingewikkelde structuur van de rampenbestrijding en de rol en de positie die zij hebben als zij als lid van een gemeentelijk beleidsteam moeten gaan functioneren.”

Manager Publiekszaken Gemeente Nijkerk – Jo Caris (2014): “Deskundig en betrokken. Lizza heeft een trekkende rol gehad in o.a het implementeren van het Regionaal Crisisplan en het overdragen van deeltaken aan de lijnorganisatie. Hierbij heeft ze laten zien dat ze initiatiefrijk en doortastend is. Door haar inzet, expertise en enthousiasme is dit gelukt en kunnen we de volgende stappen zetten.”

Adviseur openbare veiligheid, VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden) – Jos van der Heijden (2014): “Lizza is een prettig persoon om mee te werken. Voor mij ben je naast dat je een fijn persoon bent, een goede sparringpartner geweest de afgelopen tijd (2 jaar), Kritisch, analytisch en je staat open voor nieuwe ideeën en je zit niet zo vast in een stramien. We gaan elkaar vast weer tegenkomen.”

Veiligheidsregio Zeeland – Eric van Peet (2014): “Het door Lizza opgestelde evaluatierapport Implementatie Incidentbestrijdings-plan Waddenzee ziet er gedegen uit. Ook voor Deltawateren zitten er interessante onderdelen in.”

Waterfunctionaris Fryslan (CRW) – Rien van de Ven (2013): “De CRW heeft Lizza gevraagd het complexe samenwerkingsverband te evalueren en ons van advies te voorzien. Lizza heeft deze opdracht planmatig en voortvarend opgepakt en heeft daarbij de vrije hand gehad. Ze heeft samenwerkingspartners en bestuurders geïnterviewd en ‘sparring’ sessies verzorgd. Iedereen is betrokken geweest en inhoudelijk staat het rapport als een huis. Lizza is er met haar doortastende aanpak in geslaagd soms onbenoemde zaken weer op de agenda te krijgen.”

Burgemeester Eemsmond – Marijke van Beek (2013): “Ingewikkelde materie overzichtelijk in beeld gebracht met bruikbare heldere aanbevelingen.”