algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PLAN-B CRISISMANAGEMENT

Gedeponeerd op 17 april 2012 bij de kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 54923387.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de eenmanszaak Plan-B Crisismanagement en een opdrachtgever, waarop Plan-B Crisismanagement deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts (aanvullend) van toepassing indien dat uitdrukkelijk nader wordt overeengekomen.
 4. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  Opdrachtnemer: de eenmanszaak Plan-B Crisismanagement te Kampen.
  Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon (of een meervoud hiervan) die aan Plan-B Crisismanagement opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2. Offertes en tot stand komen overeenkomst

 1. De door Plan-B Crisismanagement gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Een overeenkomst tot opdracht komt tot stand indien opdrachtgever een door Plan-B Crisismanagement gedane offerte schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Plan-B Crisismanagement zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet realiseerbaar blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Plan-B Crisismanagement het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Plan-B Crisismanagement aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Plan-B Crisismanagement worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Plan-B Crisismanagement zijn verstrekt, heeft Plan-B Crisismanagement het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Plan-B Crisismanagement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Plan-B Crisismanagement is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan
  Plan-B Crisismanagement de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Plan-B Crisismanagement derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Plan-B Crisismanagement zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Plan-B Crisismanagement de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Modellen, technieken, instrumenten en overige producten van de geest die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Plan-B Crisismanagement, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Openbaarmaking hiervan of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Plan-B Crisismanagement.
 3. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Plan-B Crisismanagement.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Plan-B Crisismanagement de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Plan-B Crisismanagement slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 (Aansprakelijkheid).

Artikel 9. Honorering, kosten en betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd, vermenigvuldigd met het door de opdrachtnemer gehanteerde, op dat moment geldende, uurtarief. Het uurtarief wordt vermeerderd met de reiskosten en de verschuldigde BTW.
 2. Behoudens en voor zover uit de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken wordt telkens na afloop van een periode van een kalendermaand gedeclareerd.
 3. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen. Betaling dient binnen deze termijn te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het declaratiebedrag de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd.
 5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 250.
 6. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de opdrachtnemer, nadat zij de opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 7. De opdrachtnemer is gerechtigd het uurtarief, waartegen zij de werkzaamheden uitvoert, per 1 januari van elk jaar aan te passen op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers en/of prijsstijgingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Plan-B Crisismanagement is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Plan-B Crisismanagement van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de uitkering dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Plan-B Crisismanagement afgesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering feitelijk wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Plan-B Crisismanagement in verband met die verzekering draagt. Indien om wat voor reden dan ook voornoemde verzekering niet tot uitkering overgaan dan wel geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Plan-B Crisismanagement in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de diensten van derden. Evenmin is de opdrachtnemer aansprakelijk voor (korte) mondelinge en schriftelijke adviezen dan wel (door-)verwijzingen, waarvoor geen schriftelijke overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, en deze advisering niet in rekening wordt gebracht.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtgever of aan overmacht.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Plan-B Crisismanagement tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Plan-B Crisismanagement samenhangen.
 8. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in Nederland.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

login