producten 1

Bestuurskundig advies en planvorming

Crisisbeheersing in Nederland is onderhevig aan een continu proces van verbetering en versterking. Plan-B kan u bestuurskundig adviseren en begeleiden bij verandermanagement rond uw crisisorganisatie en het actualiseren van uw crisisplannen.

Plan-B kan voor u in kaart brengen op welke wijze u uw crisisorganisatie kan inrichten om een goede aansluiting te krijgen bij uw samenwerkingspartner(s). Hierbij wordt zowel de organisatie tegen het licht gehouden die voorbereiding op crises vormgeeft, als de crisisbeheersingsorganisatie die tijdens crises wordt ingezet. Met betrekking tot het opstellen of evalueren van convenanten kan ook ondersteuning worden geboden. Met name informatie-uitwisseling heeft op dit moment extra aandacht binnen de multidisciplinaire samenwerking. Dit levert extra kansen voor verbetering op.

Aan een dergelijke opdracht gaat vaak een SWOT analyse of Quick Scan van uw crisisorganisatie vooraf. Hierdoor wordt duidelijk waar de meeste winst te halen is, en waar knelpunten zitten. Ook is het mogelijk dat Plan-B voor u interviews en vragenlijsten opstelt zodat u zelf een onderzoek kan uitvoeren in uw organisatie.
Interdisciplinair samenwerken komt vooral uit de verf als uw eigen crisisorganisatie in haar kracht zit. Plan-B kan met u een ambitie sessie organiseren om na te gaan op welk niveau u uw voorbereidingen op crises wilt borgen. Elke organisatie heeft andere normen voor de inrichting van haar crisisorganisatie, dit vraagt om maatwerk.

Plan-B kan voor u een organisatiestructuur opstellen, een implementatieplan of verbeterplan formuleren. Indien noodzakelijk verzorgt Plan-B procesbegeleiding voor het verandertrajecten van uw crisisorganisatie. Plan-B biedt daarnaast ondersteuning bij het opstellen van calamiteitenplannen, draaiboeken en beleidsplannen waaronder oefenbeleidsplannen, handreikingen en readers.

Verder is Plan-B voor u ook inzetbaar om structuur en samenwerking tussen partijen in de voorbereidingsfase en tijdens crises te verbeteren. Te denken valt aan verbetering van samenwerking

 • tussen diensten of bij fusie van diensten;
 • binnen en tussen veiligheidsbureaus;
 • binnen de gemeentelijke kolom;
 • in het kader van convenanten;
 • tussen de verschillende kolommen;
 • tussen Rijk en gemeenten;
 • tussen Rijk en Regio;
 • in het kader van bovenregionale bijzondere regelingen;
 • en tussen regio’s.
 • op het gebied van specifieke scenario’s zoals grootschalige overstromingen, pandemieën etc. waarbij veel verschillende (specialistische) organisaties en organisatieniveaus betrokken zijn.

Naast dit structureren van de samenwerking kan Plan-B uw projectleider zijn bij het opstellen van coördinatieplannen of van modelplannen voor een uniforme werkwijze.

Voordat u met uw crisisorganisatie gaat oefenen, is het van belang uw functionarissen die een rol hebben in de voorbereiding op crises, en uw crisisorganisatie goed te organiseren.

Resumé mogelijke producten:

 • Quick Scan crisisorganisatie
 • Ontwikkelen instrument om zelf onderzoek binnen organisatie uit te voeren
 • Inrichten/structureren crisisorganisatie
 • Workshop scenario’s
 • Opstellen van convenanten
 • Begeleiden implementatie van samenwerkingsafspraken
 • Ambitie sessie
 • Opstellen implementatieplan
 • Opstellen verbeterplan
 • Opstellen calamiteitenplannen, draaiboeken, protocollen, brochures
 • Opstellen oefenbeleidsplan
 • Opstellen van handreikingen, readers
 • Begeleiden opstellen coördinatieplannen
 • Begeleiden opstellen modelplannen (voor uniforme werkwijze binnen kolommen)